Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına 5,6,7,9,10,11'inci sınıflardan katılacak adayların PYBS puanı aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır. 8'inci sınıflardan katılacak adayların PYBS puanı hesaplamalarıyla ilgili işlem basamakları ise SBS e- başvuru kılavuzunda açıklanacaktır.

a.      Her adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b.      Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler testlerinin her biri için doğru cevap ve yanlış cevap sayıları belirlenecektir.

c.       Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunacaktır (şekilli sorulardan muaf olarak değerlendirmeye alınacak görme özürlü adayların ham puanları hesaplanırken önce her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen geçici ham puanlar bulunur. Bulunan geçici ham puanlar, testlerdeki toplam soru sayılarına ötelenerek değerlendirmeye esas ham puanlar hesaplanır).Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanmış olacaktır.

d.      Her bir test için tüm adayların ham puanları toplanarak sınava giren öğrenci sayısına bölünüp her bir testin ortalaması bulunacaktır.

e.      Ham puanlar, ortalamalar ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanacaktır.

f.        Adayın Türkçe testine ait standart puanı (SP); Türkçe testine ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. Diğer testlere ait standart puanların hesaplanmasında aynı yöntem uygulanacaktır.

g.      Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları (ASP Türkçe, ASP Mat, ASP Fen, ASP Sosyal) bulunacaktır.

h.      Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, adayların toplam ağırlıklı standart puanları (TASP) bulunacaktır.

TASP hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayıları aşağıda verilmiştir.

Test No

Test Adı

Ağırlık Katsayısı

1

Türkçe

3,5

2

Matematik

3,5

3

Fen Grubu

2,5

4

Sosyal Grubu

2,5

 

Toplam

12

 

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Şekilli Sorulardan Muaf Olan Görme Özürlü Adayların Ham Puanı

HPXi Görme: Adayın Xi Testindeki Doğru Sayısı ? (Adayın Xi Testindeki Yanlış Sayısı/3)

HPXi= (HPXi Görme Özürlü Adayın Xi Testindeki Sorumlu Olduğu Soru Sayısı) x Xi Testindeki Toplam Soru Sayısı

Diğer Adayların Ham Puanı

HPXi = Adayın Xi Testindeki Doğru Sayısı - (Adayın Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3)

Xi       : Türkçe, Matematik, Sosyal Grubu veya Fen Grubu testlerinden herhangi birini ifade eder.

HPXi   : Adayın Xi Testi Ham Puanı

 

SPXi = HPXi - Ortalama Xi . 10 + 50

                          SSXi

SPXi               : Xi Testi Standart Puanı

OrtalamaXi     : Xi Testinin Ham Puan Ortalaması

SSXi              : Xi Testinin Standart Sapması

 

ASPXi = AKXi  . SPXi

ASPXi             : Xi Testi Ağırlıklı Standart Puanı

AKXi              : Xi Testi Ağırlık Katsayı

 

TASP = ASP Türkçe + ASP matematik + ASP fen + ASP sosyal

TASP              : Toplam Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Türkçe     : Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP matematik           : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP fen          : Fen Grubu Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP sosyal      : Sosyal Grubu Testi Ağırlıklı Standart Puanı

Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemi sonucunda PYBS puanı elde edilecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

 

PYBS =  100  +  (400 x (TASP - En Küçük TASP))/ (En Büyük TASP - En Küçük TASP)

 

Formülde kullanılan En Küçük TASP, kopya taraması sonucu hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen adaylar içindeki En Küçük TASP puandır.

Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP puanları, En Küçük TASP puanın altında olan adayların, PYBS puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.