Sınavını Kazanan Öğrencilerin Kayıt- Kabullerinde İstenen Belgeler
10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği"nin 19'uncu maddesine göre bursluluğun devamı veya kesilmesi iş ve işlemleri yapılacaktır.
Kayıt - Kabul Tarihleri
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında parasız yatılı olarak okumaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, kazandıkları pansiyonlu okul müdürlükleri tarafından 31 Ağustos 2009 tarihinde başlayacak 25 Eylül 2009 günü saat 17.00'de bitecektir.
Bursluluğu kazanan öğrencilerin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul müdürlükleri tarafından öğrenci kayıtlarının başladığı tarihte başlayacak ve 30 Eylül 2009 günü saat 17.00'de bitecektir.
Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Bursun Devamı-Kesilmesi
Bursluluğun devamı - kesilmesine ilişkin iş ve işlemler 10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği"nin 28'inci maddesine göre yapılacaktır.
Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılığa Yerleştirme
Parasız yatılığa yerleştirme, 10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği"nin 18'inci maddesine göre yapılacaktır.
1)      Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri ve parasız yatılılık şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girip girmediklerine bakılmaksızın kontenjan durumu ve okul giriş puanları esas alınarak okul müdürlüklerince yapılacak sıralamaya göre kayıtlı bulundukları okula ait pansiyonlara parasız yatılı olarak yerleştirilir. Boş kontenjan kalması halinde, ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diğer okullarda öğrenim gören öğrenciler, aynı esaslar çerçevesinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca parasız yatılı olarak
yerleştirilir.
2)      Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı sonucu veya sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenci kayıtlarının bittiği tarihten sonra, açık kalan kontenjanlara mahalli sınav esaslarına göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca parasız yatılı olarak öğrenci yerleştirilir.
3)      Bünyesinde sınavsız ve ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birden fazla okul türü bulunan okullarda;
a.     Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullardaki öğrenciler,
b.    Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girmeyen veya girdiği halde bu sınavda başarı gösteremeyen öğrenciler için pansiyonlu okulların açık kalan kontenjanları içerisinde; (a) bendindeki öğrenciler birinci fıkrada belirtilen esaslara göre okul müdürlüklerince, (b) bendindeki öğrenciler ise mahalli sınav esaslarına göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca yerleştirilir.
Teknik Lise ve Meslek Liselerine Parasız Yatılılığa Yerleştirme
Teknik lise, endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, çok programlı lise ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin 10 ve 11'inci sınıflarında okuyan öğrenciler; girmek istedikleri yatılı okulda meslek alanı/dalı ve cinsiyetlerine uygun pansiyon varsa, parasız yatılılık tercihi yapabilecektir. 9'uncu sınıflarında okuyan öğrenciler cinsiyetlerine uygun olmak kaydıyla ilan edilen okulları tercih edebileceklerdir. Sınavı kazanmaları halinde bu okullarda bulunan uygun bir meslek alan/dalına kayıt yaptırabileceklerdir. Meslek alanı/dalı bulunmadığı hâlde yanlış okul tercihi yapan öğrencilerden sınavı kazananların, parasız yatılı olarak kayıtlarının yapılması, meslek alanı/dalının değiştirilmesi ya da yatılılık haklarının bursluluğa çevrilmesi mümkün değildir.
YATILI    İLKÖĞRETİM    BÖLGE    OKULLARI    (YİBO)    İLE    İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Yatılı ilköğretim bölge okullarında (YİBO) parasız yatılı olarak öğrenim gören ve bu okullardan 2008-2009 eğitim -öğretim yılında mezun olacak 8'inci sınıf öğrencilerinden ortaöğretimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenlerin, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 17'nci maddenin 4'üncü fıkrasının (a) bendi hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kurumları pansiyonlarında YİBO'lar için ayrılan kontenjanlara başvuru ve yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.
Bu iş ve işlemler tablo-3'de belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
Tablo-3
 
TARİH                                                                    İŞLEM
23 Mart - 03 Nisan 2009
YİBO' ların 8'inci sınıfında parasız yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin başvuruları.
31 Agustos-11 Eylül 2009
YİBO'lardan herhangi bir ortaöğretim kurumuna asıl listeden parasız yatılı olarak yerleştirilen öğrencilerin kayıtlar
11 Eylül 2009 (saat:17.00'e kadar)
Ortaöğretim kurumu pansiyonlarında YİBO kontenjanı asıl listeden parasız yatılı olarak yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarından sonra açık kalan kontenjanların ilan
14-15 Eylül 2009 (saat:17.00'e kadar)
YİBO' lardan herhangi bir ortaöğretim kurumu pansiyonunun yedek listesinde ismi bulunan öğrencilerin ön kayıt başvurular
16-18 Eylül 2009
YİBO yedek listesinde bulunup kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtlar