Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kurumların büyük çoğunluğu değişmekte zorlanmaktadır. Kurum kimliğinin yeniden oluşturulması, büyük ya da küçük her işletmenin sorunudur. Kurum kendi kimliği ile hem kendisinin hem de hizmetlerinin sektördeki rakiplerinden farklı olduğunu göstermektedir.

İçinde bulunduğumuz konjonktürde,  bazı dershanelerin temel lise ya da kolejleşme sürecinde, içinde bulundukları yoğun rekabet ortamının varlığından söz etmek yerinde olacaktır. Bu yoğun rekabet ortamında firmaların, öğrenci, veli ve çalışanlarına sunacakları hizmet ve ayrıcalıklarla bir “Marka” olmaları gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Başkalaşım ve değişim süreci yaşayan kurumlar, verdikleri hizmetleri ön plana çıkarmalı, gerek öğrenci portföyündeki seçiciliği, gerek eğitim-öğretime verdiği gerçek değer,  gerekse eğitimci kadrosunun deneyimi ve verimliliği ile rakiplerinden sıyrılıp sektördeki yerini almalıdır.

Kurum yaptığı işi, o yıl elde edeceği kârı değil, onu etkileyen diğer yan etkileri de düşünmeli, hem çalışanlarına, hem öğrenci ve velilerine, hem de topluma karşı sorumluluklarını düşünmeli, var olan ya da oluşturmayı planladığı kurum kimliğini gözden geçirmelidir.

Kurum kimliği olmayan işletmeler, birçok işletme arasında var olmak istiyorsa, bulunduğu sektördeki değerleri dikkate alarak kurum kimliği oluşturma çalışmalarına başlamalıdır. Kimlik, işletmenin verdiği hizmetlerin iyi ya da kötü hatırlanmasını sağlamaktadır.

İşletmenin hangi hedeflere ulaşmak istediği; düzenli, geniş bir araştırma ve çevrenin analizi ile mümkündür. Kurum kimliğinin var olma nedeni; hizmet kalitesini yükseltmesi ve başarıyı artırmasıdır. Bununla birlikte çalışanların kendilerinden nelerin beklendiğini bilmesi gerekmektedir. Bütün çalışanların ortak bir hedef için uğraşmaları, işletmenin yönlendirilmesini olumlu yönde etkileyecektir. Bunun yanı sıra; çalışanların istek ve beklentilerini dikkate almak ve değerlendirmek; memnuniyet, motivasyon, şirket başarısının ve kârlılığının artmasını sağlayacaktır.

İşletme, bulunduğu pazara ve sektöre uyum sağlamalı, hedef kitlenin gözünde tanımlanmış bir hedef belirlemeli ve kimliğini bu şekilde oluşturmalı veya devam ettirmelidir.

Kurum kültürü, kurum çalışanlarının inanç, hedef, tutum ve beklentileri ile kişilerin davranışlarını ve kişiler arası ilişkileri belirleyen aktivitelerin nasıl işlendiğini gösteren kuralların denetimidir. Uygun davranış ve kişiler arasındaki ilişkileri tanımlamakta, kişileri motive etmekte ve belirsizlik/çözümsüzlük olduğu durumlarda çözümler sunmaktadır. Yüksek performansı sağlamak isteyen yöneticiler, kurum kültürünü anlamalı, uygulamalıdır.

Kurum imajı, kurum kimliği hedeflerinin tavır ve davranışlarını belirler. Kurum kimliği, kurumsal imajın şekillenmesini sağlar. Kurumsal kimlik fiziksel olup, ait olduğu kuruluşu tanımlarken, kurumsal imaj zihinseldir, ait olduğu kurumu düşündürür. İmaj yansıtılmak istenen, kimlik var olandır.

Kurum kimliğinin oluşturulması veya yapılanması, iki şekilde gerçekleştirilir. Birincisi doğal düzenleme olup, ikincisi ise planlı ve temel niteliktedir. Temel nitelikte olan yapılanmada, kurumun sistemi tümüyle analiz edilip tüm aksaklıkların, eksikliklerin tespit edilmesi ve önlemlerinin alınıp uygulanmasıyla gerçekleşir.

Kurum kimliği oluşturma, kurumun tanınması, şekillenmesi, gelişmesini içerip, uzun süreli ve zorlu bir süreçtir. Kurum kimliğini oluşturma veya güncelleme sürecinde, kurumun riskleri ve fırsatları öğrenmesi açısından uzun süreli planlama önem arz etmektedir. Sadece değişime ayak uydurmak, bu süreçte yapılan en büyük hatalardan biridir. Kurum, sektörel istekleri, hizmet vereceği kitlenin beklentilerini ele almalı, sadece kendi problemleri ile uğraşmanın gerçek problemleri çözümlemede zorluklar yaratacağını anlamalı, tüm katılımcıları da içine alarak planlama yapmalı, böylece riski azaltmalı, kurumun güçlükleri ve zayıflıklarına karşı tedbirli davranmalı, sadece sözünü tutabileceği hareketler için söz vermelidir. Bu süreç sistematik olmalı ve düzenli bir işleyişe sahip olmalıdır.

Kurum gelecekte ne ile karşılaşacağını bilmeli, tüm riskleri değerlendirmeli ve çözüm planları hazırlamalıdır.

Kurum hedefleri, kamuoyu tarafından nasıl algılanacağı, istekleri, gelecekten beklentileri, nasıl bir yerde olması, bulunduğu sektörde nasıl gözükmesi, nasıl tanıtılması gerektiği konularını masaya yatırmalı ve ayrıntılı analiz etmelidir.

Kuruluşun sevk ve idare edilmesi; izlenilen politikanın geliştirilmesi ve bir yürütme planının hazırlanmasını zorunlu kılar. Planlama aşamasında, planın dinamik ve esnek değişikliklere uyum sağlayabilir olması, amaçlara uygun hazırlanması, aksaklıkların önlenmesi, planın uygulayıcılara ve hedef kitleye benimsetilmesi gerekmektedir.

Kurum tasarım faaliyetlerinde tabelalardan broşürlere, iç mimariden dış cepheye kadar her şeyin, bulunulan sektörün çalışma koşullarına ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun tasarlanması, amblemin ise firmanın ruhundan doğacak şekilde oluşturulması gerekmektedir.

Oluşturulan alt yapının kontrol ve denetimi, alt yapının devamlılığı ve başarının artışı için önemli bir rol oynar.

Unutulmamalıdır ki; çalışanlar ve hedef kitle içerisinde şeffaflığı sağlamada dahili iletişime önemli görevler düşmektedir.

Sonat BİLGİN

Matematik Öğ.-Eğitim Koord./Yazar