Sorumluluk sınavları, ders yılının ikinci döneminin başında ve ortalama yükseltme sınavları sonunda olmak üzere bir öğretim yılında iki defa yapılır.

Öğrenciler, okulla ilişkileri kesilinceye kadar sorumluluk sınavlarına girebilirler.

Son sınıflara devam eden öğrenciler, ikinci ortalama yükseltme sınavı ile birlikte alt sınıflarda başarısız oldukları derslerden ayrıca sorumluluk sınavlarına alınırlar.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçmenin Esasları Nelerdir?

1) “9’uncu sınıflarda;

Sorumlu olarak sınıf geçilmez.

2) Diğer sınıflarda;

Yıl sonu başarı ortalaması Genel Liseler ile her türdeki Meslekî ve Teknik Liselerde 2.50’den; Anadolu Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde 3.00’dan; fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50’den aşağı olanlar, başarısız oldukları tüm derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler.

Yıl sonu başarı ortalaması Genel Liseler ile her türdeki Meslekî ve Teknik Liselerde 2.50; Anadolu liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde 3.00 ve daha yukarı olmasına rağmen alan derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.00’dan, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde 3.50’den aşağı olanlar başarısız oldukları alan derslerinden; Fen Liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50’den aşağı olanlar başarısız oldukları tüm derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler.

Başarı ortalaması ile başarılı sayılma şartlarını taşıdıkları hâlde yıl sonu başarı ortalamasıyla başarılı sayılamayacak derslerden (Türk Dili Edebiyatı gibi) başarısız dersleri bulunan öğrenciler yalnız bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler.

Sorumluluğun Kalkması Nasıl Olur?

Öğrencinin sorumlu olduğu dersten sorumluluğu;

Sorumluluk sınavı sonunda o dersten en az “Geçer” not alması durumunda kalkar.

O dersin üst sınıfta okutulan programından başarılı olması durumunda kalkar.

Sorumluluk sınavı sonunda, sorumlu derslerinin bulunduğu sınıfın yıl sonu başarı ortalamasının Genel Liseler ile her türdeki Meslekî ve Teknik Liselerde en az 2.50; Fen Liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az 3.50; Anadolu liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde en az 3.00; alan derslerinden de sorumlu olduğu ders/dersleri var ise ayrıca alan derslerine ait yıl sonu notlarının ağırlıklı not ortalamasının da en az 3.00; Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde ise en az 3.50 olması durumunda kalkar.

Sorumlu olunan dersin üst programında başarılı olunması durumunda sadece bir alt sınıfın programındaki sorumluluk kalkar. Alan değiştirmekten dolayı sorumlu duruma düşen öğrencilerin sorumluluklarının kalkabilmesi için bu derslerden sorumluluk sınavlarına girmeleri zorunludur. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders/derslerden sorumluluğu bulunan öğrencilerin sorumluluğu, sorumluluk sınavında en az “Geçer” not alınmadıkça kalkmaz.

Bir Dersin Ağırlığı Nedir? Derslerin Ağırlıklı Notu Nasıl Hesaplanır?

Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.

Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısı çarpılır. Çıkan sayı o dersin ağrılıklı notudur.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

Aynı yılda okunan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sayı öğrencinin “Yıl Sonu Başarı Ortalaması”dır.

Devamsızlık

Öğrenciler okula devam etmek zorundadırlar. Devamsızlık yapan öğrencilerden;

a) Ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

b) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 30 günü aşamaz. Özürlerin resmi bir makamdan veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarından usulüne göre alınmış ve zamanında okul yönetimine teslim edilmiş bir rapor veya belge ile tespit edilmiş, özür belgesinin, özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir.

c) Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor ve benzeri eğitici ve kültürel faaliyetlere katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılırlar.

Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere o ilin Milli Eğitim Müdürlüğünce, yurt dışındaki faaliyetlere katılanlara ise valilikçe izin verilir. İzin süresince yapılan devamsızlıklar özürlü devamsızlıktan sayılır.

Ancak, ulusal ve uluslar arası nitelikteki resmi etkinlikler ile bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin bu organizasyonunu devamı süresince izinli sayıldıkları süreler, devamsızlık süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için en az iki dönem notu almış olmaları gerekir.

d) Yetiştirme programlarına devam zorunludur. Yetiştirme programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak altıda biri kadar devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.