Rehberlik hizmetleri, kişinin çevresine uyumunu arttırmak, yaşamında daha başarılı ve mutlu olması amacıyla yapılan hizmetlerdir. Rehberlik hizmetleri çalışma programları, çevreden çevreye, dolayısıyla okuldan okuta ve öğrencilerin yardıma ihtiyaç duydukları konu ve alana göre değişmelidir. Rehberlik hizmetleri çalışma programları planlı, programlı ve okulun bulunduğu koşullar dikkate alınarak hazırlandığında gerçek amacına ulaşacaktır.

Her öğretim yılı başında, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, çalışma bölgelerinde bulunan okullar için, taslak çerçeve programı hazırlar ve okullara gönderir. Çerçeve programlarının okullara ulaşmasından sonra okul müdürü, psikolojik danışman (yoksa her sınıf düzeyinde sınıf öğretmenlerinin oluşturacağı komisyon), gönderilen taslak çerçeve programı doğrultusunda kendi okullarının koşullarına uygun bir yıllık rehberlik hizmetleri çalışma programı hazırlanmasını sağlar. Okullarımızın birçoğunda psikolojik danışman olmadığı için okul müdürü tarafından görevlendirilen bir müdür yardımcısı ile, ona bağlı olarak bu işle görevlendirilen bir öğretmen çalışma programını hazırlar. Hazırlanan yıllık rehberlik hizmetleri çalışma programı taslağı, okulun açılmasından bir hafta önce yapılan ? Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulu? toplantısında incelenir. Son şekli verilir, değişik görüş ve öneriler varsa incelenir. Programda yer verilen hizmetlerin nerede, hangi tarihte yapılacağı ve hangi maddi kaynaklarla, kimlerce ve nasıl karşılanacağı belirlenir, yardım alınacak kişi, kurum ve görevliler tespit edilir.

Bu aşamadan sonra sınıf öğretmenleri, kendi sınıfları için yıllık çalışma programlarını hazırlarlar. Her sınıf düzeyinde hazırlanan bu program okul rehberlik hizmetleri yürütme kurulunun yeni toplantısında görüşülür ve yürürlüğe girer. Son olarak okul rehberlik hizmetleri çalışma programının bir örneği, okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezine gönderilir.

 

Okul rehberlik hizmetleri çalışma programı hazırlanırken dikkat edilecek noktalar:

Rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşabilmesi için gerekli çalışma alanlarına ağırlık vermek gerekir. Bunlar:

Öğrencinin zihinsel, bedensel, gelişimi ve eğitim amaçlarınâ uygun yetişmesin sağlamak,

Öğrencinin yeteneği ile başarısı arasındaki ilişkiyi görmesini sağlamak,      

Çevre ile iyi ilişkiler kurabilmesi için önce içinde yaşadığı toplumu iyi tanımasına sonra da ilişkilerinde doğacak sorunlara uygun çözümler bulmasına yardım etmek,

Hayata karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlamak,

Öğrenciye sürekli olarak kendini geliştirme gücünü kazandırmak,  

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve gereksinmelerine  uygun dersleri ve ders dışı etkinlikleri tanımalarını, seçmelerini ve yürütebilmelerini sağlamak,      

Öğrencilerin  okul dışındaki zamanlarını  iyi kullanma, verimli şekilde değerlendirme alışkanlığı kazanmalarını sağlamaktır.

Okulun ve sınıfın yıllık rehberlik hizmetleri çalışma programı hazırlanırken ilgili öğretmenlerin dikkat etmesi gereken konular şöyle belirtilebilir

Programda güncel konulara her zaman yer verilmelidir: (Bu konular, yakın çevreden uzağa doğru olmalıdır.)

Öğrencilerle birlikte tartışılacak, onların gereksinim duydukları, aydınlanmalar gereken konulara yer verilmelidir. (Her sınıf öğretmeni kendi sınıfının seviyesine uygun konuları seçmelidir.)

Öğrencilerin fazla maddi harcamada bulunmadan, zorlanmadan katılabilecekleri ayrıntılı ve uzun süre gerektirmeyen geziler düzenlenmelidir.

Her aya rast gelen önemli gün ve haftalarla ilgili seminerler, konuşmalar, paneller vb. düzenlenmelidir.

Öğrencilere meslekler tanıtılmalı, istedikleri meslekle ilgili olarak bitirmeleri gereken okullar ve mezuniyetten, sonra çalışabilecekleri yerler ile maddi ve manevi kazançlar anlatılmalıdır.

Öğrenciyi tanıma tekniklerinin neyi, nasıl ölçtüğü, nasıl uygulanacağı ve nasıl değerlendirileceği iyice öğrenildikten ve en önemlisi de yararına inanıldıktan sonra tekniklerden gerekli olanlar uygulanmalıdır.

Sınıfın düzeyi, eğitim ve öğretim türüne göre öğrencilerin girebilecekleri sınavlar hakkında açıklayıcı bilgiler verilmeli ve öğrencilerin bu olanaklardan yararlanmaları sağlanmalıdır (Üniversite sınavları, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, TÜBİTAK, Askeri Liseler, parasız yatılı okullar gibi).

 

Sınıf öğretmeni tarafından programa alınabilecek konular

 

Okul sevgisi, okulda başarılı olmanın yolları,

Verimli, etkin ders çalışma teknikleri,

İyi bir öğrencini nitelikleri,

Özbakım, özsaygı, temel güven,   

Öğretmen-öğrenci ilişkileri,

Çevre sorunları, çevre eğitimi ve çevre temizliği,

Toplum içinde davranış kuralları,

Arkadaşlık ilişkileri,

Ülke, aile, sevgi ve sorumluluklarımız,

Okuma zevki alışkanlığı kazandırma yolları,

Zamanı etkili, verimli kullanabilme, üretici ve yaratıcı olabilme,      

Çocukların gelişim özellikleri ve ruh sağlığı ,

Okula uyum sorunları,

Sanat, kültür ve spor etkinlikleri,

İş ve meslek alanları,

Kitle iletişim araçları ve toplum üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri,