LYS-1 Stratejisi

Adaylar LYS-1’de matematik ve geometriden testlerinden sınava girecekler. Geçmiş senelerde geometri, geometri ve analitik geometri diye iki bölümden oluşuyordu. Bu sene bu sene tek ad altında birleştirildi ve çözüm süresi45 dakikadan 60 dakikaya çıkartıldı artırıldı.

Matematik Test Stratejisi

Matematik testi sayısal ve eşit ağırlık tercihi yapacak adaylar için mutlak anlamda yapması gereken testlerden. 2013 YGS’de Temel Matematik testinde bir önceki yıla göre net yapma oranında benzerlik gözlendi. LYS’ de ise son yıl Matematik net ortalamasında bir önceki yıla oranla düşme yaşandı. LYS’de son sınavda gelen 50 sorunun 18 tanesi YGS ortak alandan oluşmaktadır.

Matematik testinde bir konuyla ilgili çok farklı soru sorulabilir. Aynı şekilde bir sorunun çok farklı çözüm yolları da olabilir. LYS’de sorulardaki yanlış yapma ihtimalini en aza indirgemek için konularla ilgili mümkün olduğunca çok ve farklı tarzda sorular çözmek gerekir. Matematik sorulardaki hiçbir veri gereksiz değildir. Her veri sorunun çözümün aday için gerekli olacak ipuçlarıdır. Sorularda her ayrıntıya dikkat etmek gerekir. Matematik soruları sayılar yardımıyla problem çözebilme, matematiksel ilişkilerden yararlanabilme ve düşünme yeteneğini geliştirme niteliklerine sahiptir. Adaylar sorunun ne anlama geldiğini kavramak için dikkatli bir şekilde gerekirse altını çizerek soruyu okumalı, önce çok iyi anlamalı ve çözümü yaparken işlem hatası yapmamalıdır. İşlemin bitiminde mutlaka çözüm kontrol edilmelidir.

 

Lys matematik soruları 12.sınıf ağırlıklı

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 12. Sınıf konuları (limit, türev, integral) ağırlığını hissettirebilir. Bu konularla ilgili yapılabilecek en verimli iş geçtiğimiz 3-4 yılın sorularını yeniden çözmek olmalıdır.

Geçtiğimiz 3 yılın LYS Matematik testlerindeki soru dağılımında benzerlik gözlenmektedir. Buna göre soruları % 15 i 9. sınıf konularından , % 25 i 10. sınıf konularından, % 20 si 11. sınıf konularından, % 40 ı 12. sınıf konularından gelmiştir. Bu yıl da soruların benzerlik göstereceği düşünülmektedir. 2013- LYS’de özellikle trigonometri, karmaşık sayılar, logaritma, determinant – matris, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları banko soru gelecek konulardan olmaktadır.

 

Geometri Test Stratejisi

Geometri dersi; yalnızca soru çözme yöntemlerini bilerek başarılı olunabilecek bir ders değildir. Geometri dersinde soruları doğru çözebilmek için öncelikle, soruda verilen bilgileri, şekle doğru aktarmalı ve neyin sorulduğunu iyi anlaşılmalıdır. Konuyu iyi bilmek, aynı konuda farklı sorular çözmek, geometri dersinde başarılı olmanın yöntemlerindendir. Geometride verilen bilgileri, şekle doğru aktarmak önemlidir.

2013 LYS’de soru gelme yüzdesi yüksek olan geometri konuları dik üçgen ve özel üçgenler, çokgende açı-uzunluk-alan, çemberde açı, dairede alan, katı cisimler, analitik geometri, düzlemde vektörler, koniklerdir.

Geometri soruları için matematik ön bilgisine sahip olmak gerekir.

 Geometri sorularını çözebilmek için matematik dersine ait köklü sayılar, rasyonel sayılar, birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklem çözümlerini iyi bilmek gerekir. Konu sırası takip edilerek ilerlenmelidir. Geometride esas olan ezbercilik değil, yorum gücüne sahip olmaktır.

 Derste işlenen konular o gün mutlaka tekrar edilmeli, konularla ilgili test , kitap ve soru bankasındaki sorular çözülmeli, çözülemeyen sorularda öğretmenlerden yardım istenmelidir.

 Geometri biraz da görmek demektir, farklı açılardan bakabilmek demektir. Bu farklı bakış açısını kazanabilmek için aynı konudan farklı soru çözmekle kazanılır.

 Formülleri ezberleme yerine benzer sorularla farklı bakış açıları kazanmaya gayret edilmelidir.

 Konuların işleniş sırasına dikkat edilmeli önden giderek veya konu atlanarak çalışılmamalıdır. Çünkü geometride konulara birbiriyle çok bağlantılıdır.

 Her teste olduğu gibi geometride de çıkmış sorular mutlaka çözülmelidir

LYS-2 Stratejisi

Adaylar LYS-2’de fizik, kimya ve biyoloji testlerinden sınava girecekler. LYS-2’ler sayısal alanda sağlık bilimleri, fen bilimleri ve mühendislik alanında tercih yapacak adaylar için puan getirici testlerden oluşmaktadır. 2012 -LYS-2 ile bir önceki yıl başarı oranları karşılaştırıldığında adaylar fizik testinde başarı oranını yükseldiği, kimya ve biyoloji testlerinde başarı ortalamalarının düştüğü gözlendi.

FİZİK TEST STRATEJİSİ

Fizik öğrenciler arasında zor bir ders olarak algılanmaktadır. Fiziği zorlaştıran ileri matematiksel bilgi içeren sorulardan kaynaklanır. Matematiksel bilgilerden yeterince arındırılmış bir fizik sorusunu çokta kolay olabilmektedir. Adaylar için yoruma dayalı fizik soruları ne kadar çok çözülürse yorum yeteneği gelişeceğinden dolayı bu tip sorular zamanla daha anlaşılır olacaktır. Bilgiye dayalı sorularda ise fiziksel bilginin yeterli miktarda olması gerekir. Bilgi içeren sorular genellikle formül uygulama ile ilgili olmaktadır. Formülü ya da kuralı bilen bir öğrenciler için kolay diye nitelendirebileceğimiz bir soru olmaktadır.

2013- LYS Fizik konu dağılımı olarak kuvvet-tork-denge-ağırlık merkezi, madde ve özellikleri -basınç-ısı ve sıcaklık- genleşme, optik, elektrik, manyetizma ve alternatif akım devreleri, mekanik, dalgalar, ışık teorileri - fotoelektrik olay, atom, modelleri olması bekleniliyor.

LYS fizik soruları öncesi yeterli konu ve kavram bilgisine sahip olunmalıdır

• Fizik dersinde başarılı olabilmek için ders sonrası düzenli ve programlı tekrar zorunludur.

• Anlaşılamayan kavram, tanım ve alt başlıklar, derslerde tutulmuş notlar günlük tekrarlarda gözden geçirilmeli, örnek sorularla öğrenme pekiştirilmelidir.

• Verilenler bir kenara yazılmalı ve gerekirse şekil çizilmeli, uygun formül ve bilgileri kullanarak dikkatlice soru çözülmelidir.

• Geçmiş yıllara ait sorular çözülmeli, MEB müfredatını esas alan fizik kitabı temel kaynak olmak şartı ile eldeki yardımcı ders kitapları, ders notları soru bankları gibi dokümanların hepsinden faydalanmak gerekir.

• Soruda verilen olay mümkün olduğunca yaşanmalı (hayal edilmeli), bu da uygun bir şekilde desteklenerek çözüm şekli belirlenmeli ve çözüme gidilmelidir.

• Öğrenci, soruları daha önceki sorulara benzeterek çözmeye çalışmamalı, onun yerine sorunun ilgili olduğu konu hakkındaki bilgilerini yorumlamalıdır.

KİMYA TEST STRATEJİSİ

Kimya ders konuları kendi içinde bağlantılı olmasının yanında, matematik, fizik ve biyoloji dersleri ile de ilişkilidir. Bu nedenle kimya soruların bir kısmı kompleks yapıya sahiptir. Kimya soruları rahat bir biçimde çözebilmek için öncelikle kimya ile bağlantılı terim, kavram, formül, ilke ve birimlerin anlam ve içeriklerini iyi bilinmesi gerekir. Diğer derslerde olduğu gibi kimya sorularının da doğru çözülebilmesi için, konuların iyi bilinmesi, birbirleri ile karıştırılmaması ve sorular okunurken vurgulamalara dikkat edilmesi gerekir.

2013- LYS Kimya soruları daha çok bilgi içerikli gelmektedir. Kimya testinde 30 sorudan 10 tanesi organik sorularını içermektedir.

9. sınıftan soru gelme ihtimali oldukça düşük.

10. sınıftan özellikle kimyasal hesaplamalar, gazlar, molarite ye bağlı çeşitli hesaplamalar gelebilir.

11. Sınıfa ait konuların tamamından 9 – 10 tane soru bekleniliyor. Soruların genel olarak bilgi içerikli yorum sorusu olmasına rağmen hesaplama soru da gelebilir. konu dağlımı olarak atom ve yapısı, reaksiyon ısısı, kimyasal denge, çözünürlük dengesi, Sulu çözeltilerde asit baz dengesi, elementler kimyası, çekirdek kimyası, organik kimya öne çıkmaktadır. Adayların bol miktarda (sınav haftasına kadar iki – üç günde bir) kimya denemeleri çözmesi, eksikliklerini belirlemesi ve ona göre kalan zamanı değerlendirmesi gerekir.

Kimya LYS netlerini artırabilmek için;

• Kimya kavramlar iyi anlaşılmalı, bir kavram veya bilgi tam öğrenilmeden bir başkasına geçilmemelidir.

• Anlaşılmayan konular öğretmene sorulmalıdır. Daha sonra bu konularla ilgili soru çözülmelidir.

• Adaylar zorlandıkları konularda kolaydan zora doğru aşama aşama ilerlemelidir.

• Kimya konuları ezberlenmemelidir. İşlenen konular anında somut örneklerle pekiştirilmelidir.

• Soruların genelde sayısal ağırlıklı değil de yorum ağırlıklı olduğunu unutmamalıdır.

BİYOLOJİ TEST STRATEJİSİ

YGS ve LYS de biyoloji soruları konu ayrımında fazla bir fark olmamaktadır. Biyolojiden çıkan soruların tamamı dikkatle incelendiğinde her adayın mutlaka çözebileceği sorular olduğu görülecektir.

Biyoloji netlerini artırmak için öğrenci dersi dikkatle dinlemeli ve gerekli notları almalı, konulara yeterince çalışıldıktan sonra konuyla ilgili sorular çözülmelidir. Konuları unutma riskine karşı kısa aralıklarla tekrarlar yapılmalıdır. Tekrar yaparken soru çözmeye öncelik verilmelidir. Çözülemeyen sorularla ilgili konular tekrar gözden geçirilmeli, eksiklikler varsa tamamlanmalıdır. Resim olmadan bir konunun anlatılması ne kadar zorsa anlaşılması da o kadar zordur. Bu nedenle anlamayı kolaylaştırmak için resimlerle çalışılmalıdır

Öğrenciler arasında yaygın olan “biyoloji sözel bir ders okursam yaparım” düşüncesini geçerliliğini yitirmektedir. Sınava hazırlanırken yapılan en büyük hata “önce diğer dersleri çalışayım, biyolojiye son bir ay baksam da halledebilirim” düşüncesidir. Biyoloji de konular bir zincirin halkaları gibidir. Hemen hemen tüm konular birbiri ile bağlantılıdır. Daha nitelikli biyoloji çalışabilmek için;

• Biyoloji konuları birbiriyle bağlantılı konulardır. Bir konu iyice anlaşılmadan yeni bir konuya geçilmemelidir.

• Biyoloji soruları bilgiyle birlikte yorum da gerektirdiğinden bol soru çözülerek yorum yeteneği kazanılmalıdır.

• Biyoloji sorusu çözülürken önce soru cümlesi, daha sonra anlatım metni okunmalıdır. Böylece zaman kaybedilmemiş olur.

• Sorularda anahtar kelime aranmalıdır. Anahtar kelime sorunun çözümünde ayırt edici nitelikte olan kelimedir.

• Sorular çözülürken sadece bir konu düşünülmemeli, konular arasında bağıntılar kurularak sorular çözülmelidir.

• LYS Biyoloji’de en çok soru getiren konular solunum ve fotosentez, ekoloji, hücre bölünmeleri, üreme ve gelişme, bitki biyolojisi, sistemler evrim olmaktadır.

LYS-3 Stratejisi

Adaylar LYS-3’de Türk Dili Edebiyatı ile Coğrafya-1 testlerinden sınava girecekler. Özellikle eşit ağırlık ve sözel alanda tercih yapacak adaylar için her iki testteki toplam 80 soru önemli puan kaynağını oluşturmaktadır.

Türk Dili Edebiyatı Test Stratejisi

LYS’de Türk Dili Edebiyatı testinde 56 soru sorulmaktadır. YGS’de “Anlam Bilgisi, Paragraf Bilgisi ve Dil Bilgisi” gibi temel konular ağırlık kazanırken, LYS’de ise daha çok “Edebî Metinler ve Edebiyat Bilgileri” sorgulanmaktadır.

Edebiyatta en çok soru gelen konular

2013-LYS Türk dili ve edebiyatı konu dağılımı olarak cümle anlamı (kavramlar), paragrafta (anlatım teknikleri- yapı- ana fikir- yardımcı düşünce ), karma dilbilgisi, yazınsal türler (şiir), divan edebiyatı, İslamiyet öncesi ve dönemi Türk edebiyatı, halk edebiyatı, Tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemi edebiyatı öne çıkmaktadır.

Edebiyatı anlatarak ya da yazarak çalışılmalıdır.

 • Türkçe ve edebiyat derslerinde de bazı konularda parçadan bütüne, bazılarında ise bütünden parçaya çalışmak gerekir.
 • Bazen bu iki yöntemi de sırasıyla uygulamak yararlı olacaktır. Bunu belirlemek için, çalışılan konuyla ilgili terim, kavram veya bilgi içeriğinden haberdar olmak gerekir. Eğer konular çok fazla ezber bilgi içeriyorsa, önce bunlar yeterince tekrarlarla kavranmalı, daha sonra bütünü hakkında zihinsel bir algı oluşturulmalıdır.
 • Daha genel bir konu üzerinde çalışılacaksa, parçanın tamamı içselleştirilmeli, daha sonra onun hakkında yorum becerisi geliştirme yolu seçilmelidir.
 • Çalışılan konunun bir başkasına anlatma edebiyat konularında oldukça işe yaramaktadır. Eğer çalışma ortamınız buna müsaitse, karşınızda biri varmış ve siz ona bu konuyu öğretiyormuş gibi yaparak eksikliklerinizi tamamlayabilir ve öğrenme düzeyinizi belirlemekle kalmaz çok yararlı bir tekrar ile konuyu özümsemiş olabilirsiniz.

Coğrafya -1 Test Stratejisi

Coğrafya -1 testinde adayların genel başarısı her yıl belli bir oranda düşme gözlenmektedir. 2012 Türk Dili Edebiyatı soruları tüm sorular müfredatı tarayıcı nitelikteydi ve ağırlıklı olarak Cumhuriyet, Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinden çıkmıştı. Bu sene dönemlerin en önemli sanatçılarını bilmek yeterli, zira şimdiye kadar dönemlerin önde gelen isimlerinden sorulmuş. Ayrıca, şiir bilgisine de dikkat etmek gerekiyor. Coğrafya-1 Testinde ise dört coğrafya sorusunun ALES soru tarzına benzemekteydi. Coğrafya sorularında EA öğrenci için kazanımlara dikkat edilmiştir. Coğrafya-1 den nüfus politikaları, şehirler ve etki alanları, Türkiye’de arazi kullanımı ve doğal kaynakların keşfi ve kullanımı en çok soru gelen konulardan olmuş.

2013-LYS Cografya-1 testinde sorulması beklenilen konular ise Dünya’nın şekli ve hareketleri, coğrafi konum, harita bilgisi-izohips, iklim bilgisi, Türkiye’nin iklimi, küresel ticaret: hammadde-üretim-pazar konularıdır.

 • Coğrafya dersinde de öncelikli olarak tanım ve kavramlar iyi öğrenilmelidir. Çünkü anlatılacak konular, bu tanım ve kavramlar üzerine kurgulanmaktadır.
 • Tanım ve kavramları öğrendikten sonra konu içinde anlatılan kurallara yoğunlaşmalı, bunların hangi durumlarda geçerli olduğunu öğrenmelisiniz
 • Konulan daha iyi öğrenmek için atlaslardan, şekillerden ve resimlerden faydalanılmalıdır.
 • Konunun anlaşılması bu dersin öğrenilmesi için yeterli değildir.
 • Konuları bilmenin yanında bu bilgilerden hareketle yorum da yapabilmelisiniz. Bu ise bol bol test çözerek kazanabilecek bir niteliktir.
 • Konularla ilgili çıkmış sorular muhakkak çözülmelidir. Çünkü bu sorular gerçek sınavda gelebilecek sorular hakkında size bilgi verecektir.
 • Yanlış yapılan sorular üzerinde durarak doğru cevabını ve sebebi mutlak öğrenilmelidir.
 • Bu, ilk etapta zaman kaybı gibi görülse de ileride size zaman kazandırdığını ve artık daha az hata yaptığınızı görülecektir.
 • Çıkmış soruları çözmek size sınavda çıkabilecek sorular hakkında bir fikir verebilir.
Bu içerik alıntıdır.
Yazar: Faruk Ardıç / FEM Rehberlik Koordinatörü
Kaynak: Zaman