1.     GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1. 2009 Kamu Personel Seçme Sınavı (A Grubu ve Öğretmenlik), sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılacaktır. Bu sınav bu kılavuzda bundan böyle 2009-KPSS olarak anılacaktır.

2009-KPSS, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik? ve bu Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar? hükümlerine göre düzenlenmiştir.

 

2. Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı, Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

3. Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

 

a)  A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b)  B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir.

4. A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır. Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre eleman alacaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, 2009-KPSS'den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmayacaklarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları ve KPSS puan türünü basın yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımı öncesinde basın yoluyla Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.

5.      Bu sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Cumartesi sabah ve Cumartesi öğleden sonraki oturumlarına girmek zorundadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla bu sınava girecek öğretmen adaylarının, Bakanlığın internet sayfasında yayınlanacak ?Öğretmen Atamaları İle İlgili Milli Eğitim Bakanlığının Duyurusu?nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.

6. 2009-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde ya da merkezi yerleştirme kapsamında olmamakla birlikte yapacakları ilk defa açıktan personel alımlarında KPSS sonuçlarını kullanma durumunda olan ve kamu personeli istihdam eden (Belediye İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru, Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımları ve bazı üst kurullar gibi.) tüm kurumların yapacakları personel alımlarında kullanılamayacaktır. A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2009-KPSS'ye girmelerine gerek yoktur.

7. 2008-KPSS LİSANS sonuçları 27 Haziran 2010 tarihine kadar geçerliliğini korumaktadır. Bu sınava girmiş adaylardan, A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvuracak olanlar, puanlarını yükseltmek istiyorlarsa 2009-KPSS'ye girebilirler.

8. 2009-KPSS sonuçları A Grubu ve Öğretmen Kadroları için sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacaktır. 2007-KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) sonuçları 29 Haziran 2009 tarihine kadar geçerlidir. Bu sınavın sonuçları, A grubu kadrolar ve öğretmen kadroları için bu tarihten sonra kullanılamayacaktır.

9. 2009-KPSS, lisans mezunları veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar için Tablo-1?de gösterilen alanlarda yapılacaktır.

10. 2009-KPSS, 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde Türkiye'de il merkezlerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Lefkoşa'da yapılacaktır.

11. Sınav; Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır. Adayların tümü Cumartesi sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah veya Pazar öğleden sonra oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. Adayların bu kararı vermeden önce Tablo-1 ve Tablo-2?yi incelemeleri yararlarına olacaktır.

12. Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

13.   Bu Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşları personel alımlarında lisans düzeyi için 2008-KPSS KPSSP3 puanını kullanacaklardır.

14. Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.

15.    Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilebilmesi için,

sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi,

cevap kağıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması,

soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması,

kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kağıdına doğru olarak işaretlemiş olması,

cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kağıdına işaretlemiş olması,

soru kitapçığını, cevap kağıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,

sınavın diğer kurallarına uyması (Bk. 3.4 ve 3.6)

zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

16.      Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

17. Sınav sonuçları, adayların adreslerine postalanacaktır. Adaylar, sınavdan sonra basın yoluyla A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına 2009-KPSS Sonuç Belgesi veya geçerliliği bulunan diğer bir KPSS sonuç belgesi ile başvuracaklardır.

18. 2009-KPSS'ye başvuranlar için katılacakları her oturum ayrı olmak üzere Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeler eline geçmeyen, belgelerinin kaybolduğuna inanan ya da belgelerini aldıktan sonra kaybeden adaylar, bir ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine 25 Haziran 2009 tarihinden itibaren başvurarak 3,00 TL karşılığında bu belgelerini çıkarmalıdırlar.

19. Sınav Sonuç Belgesini yeniden çıkartmak isteyen adaylar bu kılavuzdaki ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği?ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM?ye başvurabilirler. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için adayların, ÖSYM?nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 3,00 TL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.

20. Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yazılı olarak ÖSYM?ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM?nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 TL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı, yargı organlarının aksi kararı olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.

Sınav evrakı ÖSYM?de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

21. Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları engel durumlarını gösteren ve üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası bulunan sağlık kurulu raporunu, kendi durumlarını ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ekinde, başvurusunu bir başvuru merkezinden yapan adaylar, başvuru merkezi yetkilisine vermek, diğer adaylar bu belgeleri ÖSYM?ye posta ile göndermek zorundadırlar. Sınavda, gerekli olduğu hallerde bu adaylar için okuyucu / işaretleyici görevlendirilecek, okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak sorular göz önünde tutularak hesaplanacaktır. Bu adaylar dışındaki engelli adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylar gibi yapılacaktır. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adayların, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde ?Engelli Salonu? yazılı olacaktır.

Merkezimize gönderilen raporlar, engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz.

22. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

23. Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.

24. Sınava girme hakkı olmadığı halde sınava girip yüksek puan almak memur olarak atanma hakkı doğurmaz.

25. Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda, bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri işleme kesinlikle konmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla veya e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb. değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu değişikliklerle ilgili olarak Merkezimize gönderilen dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar de
ğişikliği,  internet sayfasındaki açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr
internet sayfasında bulunan
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır.