Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda öğrenim görecekleri seçmek amacıyla yazılı sınav yapılacaktır.
Bu kılavuz, TSK Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavının 1. aşamasını oluşturan Yazılı Sınava (ALS) başvurma, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır.
1.1           Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 Mayıs 2010 Pazar günü yapılacaktır. Yazılı sınav saat 9.30'da başlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir.
1.2           Yazılı sınavda adaylara, ilköğretim düzeyinde, sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır.
1.3           Yazılı sınav sonuçları, en yüksek puan alan adaydan başlanarak genel başarı sırasına konulacak ve değerlendirme sonucunda çağrılacak aday sayısına bağlı olarak bir baraj puan belirlenecektir.
1.4           Yazılı sınav için belirlenecek baraj puanını aşan adaylar, 2. seçim aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır. 2. seçim aşaması aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
 
a)     Ön Sağlık Muayenesi
b)     Bedeni Yeterlilik Testleri
c)     Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.KKlığı için)
ç) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)
d)     Mülakat
e)     Sağlık Muayenesi
1.5      Askerî liseleri kazanan adaylar, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askerî Tıp
Fak
ültesi (GATF) iç
in ayrı ayrı belirlenecektir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar, Kara
Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerî
liselerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar, Deniz
Lisesi Heybeliada/ISTANBUL'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar ise Işıklar Asker
î
Hava Lisesi BURSAda, GATF adına belirlenen adaylar ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı
Maltepe Askeri Lisesi/IZMIRde öğrenim gö
rme hakkını elde edeceklerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
adına askerî liselere alınacak ö
ğrenciler, mezuniyetlerinde Kara Harp Okuluna, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
adına Deniz lisesine alınacak öğrenciler, mezuniyetlerinde Deniz Harp Okuluna gö
nderileceklerdir. Hava
Kuvvetleri Komutanlığı adına Işıklar Askerî Hava Lisesine alınacak ö
ğrenciler mezun olduklarında sağlık
muayenelerine ve psikoteknik testine tabi tutulacaklar, sağlık muayenesi pilot olmak iç
in uygun
sonuç
lanmayanlar ile psikoteknik testinden başarısız olanlardan kontenjan kadarı Kara Harp Okuluna,
diğer bütün öğrenciler ise Hava Harp Okuluna gönderileceklerdir. GATF adına alınan ö
ğrencilere
asker
î lise öğrenimlerinin son yılında sadece GATF adına Yükseköğretime Geç
iş Sınavı (YGS) ve
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)na girme hakkı verilir. Bu ö
ğrencilerden Lisans Yerleştirme
Sınavına (LYS) giren ve GATF tercihi olan Türkiye genelindeki tüm sivil ö
ğrenciler ile birlikte
yapılan sıralama sonucuna göre GATFne alınacak öğrenci miktarı içine girebilenler GATF
ne,
diğerleri Kara Harp Okuluna yerleştirileceklerdir. Başvuru sırasında adayların ve velilerin bu
koşullara mutlak surette dikkat etmeleri gerekmektedir.
Bando Astsubay Hazırlama Okulunu
kazanan adaylar ANKARAda öğrenim gö
receklerdir. Bu okuldan mezun olanlar Bando Astsubay Meslek
Yüksekokuluna gönderilecektir.
Askerî liselerde hazırlık sınıfı dahil 5 yıl eğitim verilmektedir.
1.6           Yazılı Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde Aday Bilgi Formundaki aday tarafından verilen bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.
1.7           Yazılı Sınav sonuçları sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacaktır.
1.8           Yazılı Sınav sonuçları, Yazılı Sınav Sonuç Belgesiyle ÖSYM tarafından adayların adreslerine postalanacaktır.
1.9           Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak bir test uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.
1.10        Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için,
sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi ve sınav sonunda bu belgeyi görevlilere teslim etmiş olması,
kopya eylemine karışmamış olması,
cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması,
cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
soru kitapçığını ve cevap kâğıdını eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,
diğer sınav kurallarına uyması
zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.
1.11       Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan
çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ü
cret gerektirmeyen bir işlem
için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ü
cretler geri
verilmez.
1.12        Yazılı sınava başvuran adaylardan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden sınavın yapılacağı hafta içerisindeki Perşembe gününden itibaren 3,00 TL karşılığında bu belgelerini yeniden edinebilirler. Bu belge sadece adayın kendisine veya birinci derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk) kimlik kontrolü yapılarak verilir.
1.13        Yazılı Sınav Sonuç Belgesini yeniden edinmek isteyen adaylar, bu belgelerini Merkezimizden ücreti karşılığında yeniden edinebilirler. Belge, sadece adayın kendisine veya birinci derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk) kimlik kontrolü yapılarak elden verilir.
Bu belge ayrıca aday tarafından alınmış evrak referans numarasının belirtilmesi koşuluyla müracat eden kişiye ücreti karşılığında elden verilir.
Sınav Sonuç Belgesini yeniden edinmek isteyen adaylar, bu kılavuzun sonunda yer alan Genel AmaçDilekçe Örneğini veya fotokopisini kullanarak Merkezimize posta yoluyla da başvurabilirler. Dilekçenin işleme konabilmesi için ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-ANKARA Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 3,00 TL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.
1.14    Sınav sonuçlarının yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten
itibaren en geç 10 gün içinde, bu kılavuz ekindeki "Genel Amaçlı Dilekçe Ö
rneği" veya fotokopisi
ile ÖSYM'ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi ü
zerine
bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, Ö
SYM'nin T.C.
Ziraat Bankası Gü
venevler-ANKARA Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 TL yatırmaları
ve bu
ücreti yatırdıklarını gösteren Banka Dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.
Sınav evrakı ÖSYM'de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.
1. 15 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri işleme kesinlikle konmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize belge geçer (faks) veya e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır.
1. 16 Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb. değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar değişikliği, internet adresinde yer alan açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM’nin http:// www.osym.gov.trinternet sayfasında bulunan ÖSYM Aday Işlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır.