1. Öğretme nedir?

a) Öğretme, öğrenme sürecini yönlendirmektir. Öğrenme süreci dört temel aşamalardan meydana gelir.

1. Uyarıcıyı Seçme / Sunma 

2. Uyarıcıyı Alma 

3. Uyarıcıyı Algılama 

4. Algılara dayanarak hareket etme (sonuç olarak öğrenme oluşur.)


b) Öğretmen olarak işiniz öğrencileri, istenilen davranış değişikliklerinin oluşması için bu dört aşamadan geçirmektir.


2. 'İyi öğretim' ne demektir?

·         İyi öğretim, öğrencide istenilen ve kalıcı izli davranış değişiklikleri – düşünme, değerlendirme, muhakeme, sebep gösterme, iletişim, icatçılık, tutum, değer, kavrama ve psiko–motor becerilerindeki değişmeler meydana getirmektir. 

·         İyi öğretim, öğrencide öğrenmeye karşı isteklilik uyandıran bir etkinliktir.


3. Öğrenme nedir?

Öğrenmek, daha önce hiç yapmadığınız birşey yapabilmek ve onu tekrar yapabilecek kadar hatırlamaktır. Öğrenme, öğrenenin davranışlarında değişim olması anlamına gelir. Bu değişiklik, öğrenmenin zihinsel, psikomotor ve duyuşsal alanındadır.


4. Bazı temel öğrenme ilkeleri nelerdir?

a)  Bir öğretmenin anlaması ve kullanması gereken bazı temel öğrenme ilkeleri vardır:

·         Öğrenme, motivasyona dayanır.

·         Öğrenme, öğrenme kapasitesine dayanır.

·         Öğrenme, geçmiş ve güncel tecrübelere dayanır.

·         Öğrenme, öğrenenin aktif katılımına dayanır.

·         Öğrenme, problem çözme ile zenginleştirilir.

·         Öğrenmenin etkinliğinde geribildirim önemli bir faktördür.

·         Informel bir sınıf atmosferi öğrenmeyi zenginleştirir.

·         Öğrenme, birey kendinden beklenen yeni davranışın ne olduğunu bilirse daha etkili olur.

b)İlginin birinci derecede önemli ilkeleri vardır:

Bütün ilgililerin doğal dürtü ya da tahrik denilen asıl çıkış noktaları vardır. Bunların en yaygınları: Faaliyet, doğa sevgisi, merak, icatçılık, insanları sevme, onaylanma isteği, bencillik, kendi – kendini geliştirme, rekabet ve sahipliktir.

·         İlginç olan, bizi etkileyen, bizimle ilgili olanlar veya insanlığı etkileyen şeylerdir.

·         Bir konu alanıyla ilgili bilgilerin artması o konu alanına ilgiyi artırır, ilgiyle birlikte konular daha iyi anlaşılır.

·         İlgi, istenen yetenek ve becerinin kazanılması ile artar.

·         İlgi, ilginç bir şeyden ilginç olmayan bir şeye, bu ikisinin kesin bir şekilde düşüncede birleşmesiyle geçer veya dağılır.

c) İlginin ikinci derecede önemli olan ilkeleri vardır:

·         Düşünmek ezberlemekten daha fazla ilgiyi artırır.

·         İlgi bir kişinin diğer kişiden alması bağlamında bulaşıcıdır.

·         İlerleme duygusu ilgiyi artırır.

·         İlgi, şüphe durumuyla oluşur ve beslenir.

·         Tam olarak kabul edildiği taktirde bir ideal de, ilginin, dağılacağı yeni bir ilgi merkezi olabilir.

·         Yenilikler ve beklenmeyenler de ilginçtir.

·         Mizah ilgi çeker.


5. Ders planlaması nedir?

Ders planlaması sınıfta ve/veya lâboratuvarda olmasını istediğiniz şeyleri öğretilmeden önce iyece düşünülmesidir.

Ders planlaması, ders planınızı yapmadan önce zihinde oluşur.


6. Ders planı ve demektir?

Ders planlaması, sınıfta ve/veya laboratuvarda olmasını istediğiniz şeylerin adım adım yazılı bir dökümüdür.

Değişik ders planlama biçim ve sitili vardır.

Ders planı formatı öğrencileri, öğrenme sürecinden geçirmek için seçilen öğretim yöntemini zenginleştirmelidir.


7. Bir ders planı neleri içerir?

a) Öğretilen konu ne olursa olsun bir ders planı şu dört soruya cevap verebilmelidir.

1)      Neredeyiz? (Ders konusuyla ilgili olarak öğrencilerinin bilgi ve beceri düzeyi ne?

2)      Nereye gidiyoruz? (Öğrenciler dersin sonunda daha önce yapamadıkları neyi yapabilecekler?)

3)      İstenen sonuca ulaşabilmek için ne yapmalıyız? (Dersin amaçlarına ulaşmak için öğrencilere hangi öğrenme tecrübelerini sağlamalıyız?)

4)      İstenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığımızı nasıl anlayacağız? (Öğrenciler ders hedeflerinde belirtilen bilgi, beceri ve tutumlara ne oranda sahiptirler?)


b)
Bu dört planlama sorusu cümlelere ya da bir ders planının bölümlerine dönüştürülebilir.

c) ?ekil 2 bu dört planlama sorusunu (Kolon A) ve bunların bir ders planının bölümlerine (Kolon B) dönüşümünü gösterir. Kolon C de her dört bölümün veya aşamanın alt bölümleri hakkında bilgi verir.

d) Bir ders planının dört unsur veya aşaması şunlardır:

1)      Öğretmeye hazırlama

2)      Dersi anlatma

3)      Öğrencilere kavramları/ilkeleri/becerileri kullanmada yardımcı olma.

4)      Öğrenci öğrenmelerini değerlendirme


e)
Yukarıda dört bölüm ve aşamaları içeren örnek bir ders planı formatı (şekil,3'de) verilmiştir.

f) ?ekil 4. öğrencilere mikroskop kullanmayı öğretmek için tasarlanmış bir ders planıdır.  Plan dört bölüm veya aşamadan oluşturulmuştur. Kullanılan öğretim metodu şekil 2'de (Metod no : 10) açıklanan problem çözme yaklaşımıdır.

o:p>