A) ORTA DERECELİ OKULLAR

Orta dereceli Askeri Okulların öğrenci kaynağını giriş şartlarını sağlayan sekiz yıllık temel eğitim mezunları oluşturur.

Harp Okullarının Öğrenci Kaynağını Teşkil Eden Askeri Liseler ( 4 Yıllık )

K.K.K.lığına bağlı olanlar;

Kuleli Askeri Lisesi - İstanbul

Maltepe Askeri Lisesi - İzmir

Işıklar Askeri Lisesi - Bursa

Dz.K.K.lığına bağlı olan ve Heybeliada İstanbul ?da bulunan Deniz Lisesi.

Hava Kuvvetleri K.lığına ve J.Gn.K.lığına ait Askeri Lise bulunmamaktadır. Bu komutanlıklar ihtiyaçlarını K.K.K.lığına ait Askeri Liselerden ve sivil kaynaktan karşılamaktadırlar.

Askeri Liseler Hazırlık Sınıfı ile beraber 4 senedir ve İngilizce eğitim vermektedirler. Müfredat programı Milli Eğitim Bakanlığı ile uyumludur. Öğrenciler yatılı olarak eğitim görmekte, iaşe ve ibateleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Öğrenciler hafta sonları evci izni kullanabilmektedirler.

Askeri Liselerde; K.K.T.C., Azerbaycan, Türkmenistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan ve Bosna-Hersek olmak üzere toplam 8 Dost ve Müttefik ülkeden 234 öğrenci eğitim görmektedir.

Astsubay Hazırlama Okulları (3 Yıllık)

K.K.K.lığına bağlı olanlar;

Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu - Balıkesir,

Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu - Ankara.

Dz.K.K.lığına bağlı olan ve Beylerbeyi İstanbul?da bulunan Deniz Astsubay Hazırlama Okulu

Bütün Kuvvet K.lıkları ve J.Gn.K.lığı için müşterek olan GATA Sağlık Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okul

Astsubay Hazırlama Okullarında; K.K.T.C., Azerbaycan ve Arnavutluk'tan toplam 64 öğrenci eğitim görmektedir.

B) LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPAN ASKERİ OKULLAR

TSK'de lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan Askeri Okullar şunlardır;

Kara Harp Okulu - Ankara

Deniz Harp Okulu - İstanbul

Hava Harp Okulu - İstanbul

Gühane Askeri Tıp Akademisi - Ankara (Kuvvet K.lıkları ve J.Gn.k.lığı için müşterek)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin muvazzaf subay kaynağı Kara, Deniz ve Hava Harp okullarıdır.

J.Gn.K.lığı subay kaynağını Kara Harp Okulundan karşılamaktadır.

TSK Harp Okullarında 4 yıllık lisans düzeyinde muvazzaf subay yetiştirilmektedir.

Harp Okullarında uygulanan eğitim ve öğretimin hedefi; Bilgi Çağının sosyal, kültürel, teknolojik ve akademik koşullarına adapte olabilecek nitelikte, hukuk bilinci gelişmiş, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, en az bir, mümkün olduğu takdirde iki yabancı dil bilen ve çeşitli dallarda mühendislik formasyonu almış subay adaylarının yetiştirilmesini sağlamaktır.

Harp Okullarının esas öğrenci kaynağı Askeri Liseler olmakla birlikte ihtiyaç halinde sivil liselerden de sınavla öğrenci alınabilmektedirler.

1992 yılından itibaren Harp Okullarına bayan öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. Halen Harp Okullarında toplam 151 bayan öğrenci öğrenim görmektedir.

TSK?nde bayanlar sadece subay olarak görev yapmaktadır. Bayan subaylar terfi ve tayinde erkek meslektaşları ile aynı statüye sahiptirler. Bayan subayların sayısı oldukça az olmasına rağmen TSK?nde küçük birlik komutanlığından karargah subaylığı görevlerine kadar hemen her görevde bulunmaktadırlar.

Harp Okullarında eğitim-öğretim programları şunlardır:

Kara Harp Okulunda; sistem mühendisliği,

Deniz Harp Okulunda; endüstri, elektrik/elektronik, makine, bilgisayar ve gemi inşa mühendisliği,

Hava Harp Okulunda; havacılık, elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendisliği bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.

Harp Okullarında K.K.T.C., Azerbaycan, Türkmenistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Bosna-Hersek, Ürdün ve Pakistan olmak üzere toplam 10 Dost ve Müttefik ülkeden 482 öğrenci eğitim görmektedir.

Subaylar kıta, karargah ve kurumlarda görev yaparken; atandıkları görevlere ilişkin olarak yurt içi ve yurt dışında açılmakta olan meslek içi eğitim kurslarına katılırlar.

TSK personel yetiştirmede yüksek öğretim sistemimiz içinde yer alan üniversitelerden de yararlanmaktadır. Fakülte ve yüksek okullarda eğitim gören askeri personel, Kuvvet K.lıklarının Harp Okullarında yetiştirilmeyen sınıflardaki personel ihtiyacını karşılamaktadır.

TSK bünyesindeki diğer bir yüksek öğretim kurumu da Gülhane Askeri Tıp Akademisidir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf askeri tabip ve gerektiğinde diğer sağlık bilimleri alanında askeri personel yetiştiren bir yüksek öğretim kuruluşudur.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi;

Lisans düzeyinde Gülhane Askeri Tıp Fakültesi,

Yüksek lisans düzeyinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Lisans düzeyinde Hemşirelik Yüksek Okulu,

Ön lisans düzeyinde Sağlık Meslek Yüksek Okulu?ndan oluşur.

GATA K.lığında; K.K.T.C., Azerbaycan, Türkmenistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Bosna-Hersek, Malezya ve Ürdün olmak üzere toplam 9 Dost ve Müttefik ülkeden 100 öğrenci eğitim görmektedir.

C) TSK'DE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPAN ASKERİ OKULLAR

Kara Harp Akademisi - İstanbul

Deniz Harp Akademisi - İstanbul

Hava Harp Akademisi - İstanbul

Silahlı Kuvvetler Akademisi - İstanbul

Milli Güvenlik Akademisi - Ankara

Bu okullar Harp Akademileri Komutanlığı çatısı altında toplanmıştır ve Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır.

Harp Akademileri; Silahlı Kuvvetlere Bilgi Çağının ihtiyaçlarını karşılayabilecek komutanlık ve karargah subayı niteliklerine sahip kurmay subay yetiştiren, kurmay subayların müşterek/birleşik karargah ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yapan, milli güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandıran, özellikle, jeostratejik ve jeopolitik konular ile askeri harekat konularında araştırma ve geliştirme yapan bir bilim ve ihtisas kuruluşudur.

Kuvvet Harp Akademilerini başarıyla bitiren subaylar iki yıl kıdem almaktadırlar.

Harp Akademileri mezunu kurmay subayların Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi, Uluslar Arası İlişikler, Personel Yönetimi, Uluslar Arası İşbirliği ve Ulusal Güvenlik konularında doğrudan doktora sınavlarına katılabilmeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülmüştür.

Silahlı Kuvvetler Akademisinde; Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olan kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargah ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargah ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda eğitim verilmektedir. Bütün kurmay subaylar bu akademide beş ay süre ile eğitim görmektedirler. Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini tamamlayan kurmay subaylar bir yıl kıdem almaktadırlar.

Kuvvet Harp Akademileri ile birlikte bir kurmay subay toplam üç yıl kıdem alabilmektedir.

Kuvvet Harp Akademileri ve Silahlı Kuvvetler Akademisinde; A.B.D., Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bulgaristan, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Kazakistan, Pakistan, Romanya, Kırgızistan, Bosna-Hersek, Makedonya gibi Dost ve Müttefik Ülkelerden 50 subay eğitim görmektedir.

Milli Güvenlik Akademisinde; devletin milli güvenliğini, milli güvenlik politikasını ilgilendiren ve etkileyen konularda beş ay süreyle en yüksek düzeyde eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Bu akademide; general/amiral, albay ve yarbay rütbesindeki subaylar ile yüksek okul mezunu müsteşar, müsteşar yardımcısı, büyükelçi, elçi, kaymakam, genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölge müdürü, işletme müdürü, daire başkanı ve emsali görevlerde bulunan veya bu görevlere atanmaya aday olan, en az bir yabancı dil bilen yöneticiler eğitim görmektedir.

Aşağıda verilen INTERNET adresleri TSK bünyesindeki tüm Askeri Okullar hakkında her türlü bilginin bulunabileceği INTERNET sitelerine ulaşımı sağlar.